Algemene voorwaarden Havinga Kozijnen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze opgaven, aanbiedingen, adviezen of andere uitlatingen en op al onze overeenkomsten, met uitsluiting van andere voorwaarden.

Bij toepasselijk verklaring van elkaar wederkerig uitsluitende voorwaarden gaan derhalve onze voorwaarden steeds voor.

2. Al onze opgaven, aanbiedingen, adviezen en andere uitlatingen, zoals bijvoorbeeld reclame-, folder- of brochuremateriaal, gelden voor de daarin aangegeven duur, en zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.

Voor de vanwege aanvragen/opdrachtgever verstrekte gegevens, ontwerpen of adviezen, waarop zij berusten dragen wij geen verantwoordelijkheid.

3. Verstrekte opgaven, aanbiedingen of adviezen en de daarvan deel uitmakende tekeningen, berekeningen, ontwerpen en omschrijvingen etc. blijven onze eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande en schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, of getoond of overhandigd aan derden.

Zij worden in rekening gebracht, tenzij dienovereenkomstig opdracht wordt verstrekt.

4. Ons bindende overeenkomsten komen eerst tot stand door onze schriftelijke en bevoegde opdrachtbevestiging.

Toezeggingen van vertegenwoordigers, medewerkers of derden die door ons zijn ingeschakeld binden ons derhalve niet, tenzij door ons schriftelijk en bevoegdelijk bevestigd.

5. Met ons gesloten overeenkomsten verplichten slechts tot hetgeen uitdrukkelijk in de opdrachtbevestiging is vermeld.

Meerwerk wordt in rekening gebracht tegen onze geldende prijzen. meerwerk is met name al hetgeen door ons in aanvulling op onze opdrachtbevestiging, hetzij in opdracht van of vanwege de opdrachtgever, hetzij ingevolge nieuw of gewijzigd wettelijk voorschrift wordt gedaan. Wordt ongewijzigde uitvoering van de overeenkomst buiten onze schuld tijdelijk of blijvend onmogelijk of verzwaard dan mogen wij naar onze keuze, hetzij de overeenkomst aanpassen (is opdrachtgever een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en wordt door de aanpassing een prestatie verschaft die wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie dan mag hij de overeenkomst ontbinden), hetzij de nakoming opschorten, danwel de overeenkomst ontbinden, steeds met verrekening van gemaakte (meer)kosten en zonder tot vergoeding van schade gehouden te zijn. Niet voor onze rekening komen met name, doch niet uitsluitend: onwerkbaar weer, de niet voor opdrachtbevestiging door opdrachtgever schriftelijk aan ons opgegeven aanwezigheid van gevaarlijke of milieubelastende stoffen, zoals onder meer asbest, niet-nakoming door onze leveranciers, staking, brand, import- of handelsverboden of andere overheidsmaatregelen.
Opdrachtgever dient met name tijdig te zorgen voor nodige:

 • • vergunningen, en
 • • bereikbaarheid en begaanbaarheid, en
 • • voorzieningen voor de ongestoorde uitvoering van het werk, waartoe in elk geval worden gerekend
 • • nutsvoorzieningen, zoals, stroom, licht en water.

6. Prijzen zijn af bedrijf, exclusief BTW en onder voorbehoud, tenzij anders aangegeven.

Kostprijsverhoging van materialen, grondstof, energie, arbeid of een andere kostenverhogende omstandigheid die na sluiting van de overeenkomst opkomt mogen wij doorberekenen. Is opdrachtgever een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en vindt doorberekening plaats binnen 3 maanden na sluiting van de overeenkomst dan mag opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

7. Tijden en termijnen zijn – tenzij anders aangegeven – bij benadering en binden ons niet dan na voorafgaande ingebrekestelling op redelijke termijn.

In geval van levering van goederen die wij op onze beurt van derden betrekken geschiedt levering steeds onder voorbehoud van levering conform het productie- en levering systeem van onze voorleverancier.

8. Plaats van af- of oplevering is de vestigingsplaats van ons bedrijf, tenzij anders aangegeven.

9. Geleverde goederen zijn voor rekening en risico van opdrachtgever vanaf het moment van aflevering, dan wel vanaf het moment waarop had kunnen worden afgeleverd.

10. Geleverde goederen blijven ons eigendom zolang opdrachtgever niet volledig aan al zijn verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst en overigens heeft voldaan en deze niet duurzaam en overeenkomstig hun bestemming zijn verwerkt.

Zij mogen door ons zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst worden teruggenomen – zelfs na montage, mits bij demontage geen relevante schade ontstaat -, indien op eerste aanmaning en binnen de daarbij gestelde termijn niet alsnog aan alle verplichtingen is voldaan. Voor zoveel vereist machtigt de opdrachtnemer ons hierbij onherroepelijk de plaats te betreden waar de goederen zich bevinden.

11. Geleverde en/of gemonteerde goederen dienen door opdrachtgever bij aflevering/na montage terstond te worden onderzocht.

Indien terstond bij aflevering/na montage geen gelegenheid tot onderzoek bestaat, dienen gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk en met volledige omschrijving te zijn gemeld. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 2 dagen na aflevering/montage, althans nadat gebreken redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt. Indien opdrachtgever de gelegenheid tot onderzoek ongebruikt voorbij laat gaan worden de goederen als bij aflevering en/of montage gaaf en volledig beschouwd en vervalt elk recht op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding van opdrachtgever.

12. Voor alle geleverde materialen met fabrieks- of leveranciersgarantie gelden de bepalingen van die garantie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Geldt geen fabrieks- of leveranciersgarantie dan zijn wij naar onze keuze slechts gehouden tot herstel of her-levering, dan wel creditering.
Hetgeen door ons wordt vervangen wordt ons eigendom.
Garantie, recht op vervanging, herstel of creditering vervalt indien:

 • • gebreken niet tijdig zijn gemeld, of
 • • ons niet de gelegenheid is geboden de klachten en gebreken te onderzoeken of te herstellen, of
 • • indien al hetgeen ons verschuldigd is niet tijdig en volledig is voldaan.

13. Werk is opgeleverd na onze schriftelijke kennisgeving van de voltooiing van het werk of na ingebruikneming.

Gebreken dienen binnen bekwame tijd na oplevering schriftelijk en met volledige omschrijving te zijn gemeld. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 2 dagen na oplevering, althans binnen 2 dagen nadat gebreken redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt. Gebreken welke aan onze schuld zijn te wijten worden door ons hersteld. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor gebreken welke het gevolg zijn van de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, ontwerpen, adviezen of voorwerpen of door of vanwege hem opgedragen werkwijzen of constructies, door of vanwege hem verrichtte werkzaamheden, geleverde of voorgeschreven materialen of enige van buiten komende oorzaak.

14. Alle aanspraken wegens verborgen gebrek vervallen 5 jaar na aflevering/montage/oplevering van het werk.

15. Behoudens het vermelde sub 12. en 13. zijn wij niet aansprakelijk.

Indien niettemin anders zou hebben te gelden zijn wij slechts aansprakelijk voor schade van opdrachtnemer die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van onze schuld en indien en voor zover onze aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk dekking verleent. Wij zijn in elk geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en niet voor meer dan de factuurwaarde.

16. Betaling geschiedt binnen de op onze factuur vermelde betaaltermijn, of anders binnen 30 dagen na factuurdatum.

Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan ons te zijn gemeld, bij gebreke waarvan de factuur als correct wordt beschouwd. Bij overschrijding van de betaaltermijn is zonder ingebrekestelling met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, over de openstaande bedragen een vergoeding verschuldigd van de dan geldende wettelijke rente vermeerderd met 2 punten (%).
Alle noodzakelijke kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand en incasso komen volledig ten laste van opdrachtgever. Wij mogen steeds, ook tijdens uitvoering van de overeenkomst, zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever verlangen. Weigering daarvan geeft ons het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd ons recht op vergoeding van schade en gederfde winst. Bij ontijdige – of onvolledige – betaling mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat het verschuldigde volledig is voldaan, en indien de opschorting tenminste een maand heeft geduurd de overeenkomst ontbinden zonder enige verplichting tot teruggave van hetgeen reeds is ontvangen of tot ongedaan making van hetgeen reeds is tot stand gebracht en onverminderd ons recht op schadevergoeding. Het recht van opdrachtgever tot opschorting van de nakoming van zijn verplichtingen en het recht op verrekening van zijn eventuele aanspraken jegens ons zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
De gehele aankoopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar:

 • bij niet stipte betaling van het verschuldigde,
 • wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt,
 • surséance van betaling vraagt, of
 • overlijdt.

17. Ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

Ons dient steeds een redelijke termijn tot herstel van gebreken te worden geboden. In geval van gedeeltelijke ontbinding zijn wij niet gehouden tot teruggave van hetgeen reeds is gepresteerd en behouden wij onverkort recht op betaling voor hetgeen reeds is gepresteerd.

18. Steeds is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen terzake van onze opgaven, aanbiedingen, adviezen, andere uitlatingen en met ons gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beslecht door de burgerlijke rechter van onze vestigingsplaats, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Van een geschil is sprake indien een van de partijen dit aangeeft.